Op 21 mei werd de jaarvergadering Dorpsvereniging Scharmer (DVS) gehouden
in ’t Hof van Scharmer
 
Belangrijke info voor u!
 
Mededelingen
De gemeente heeft ons geïnformeerd over de keerlus buslijn 5. Op 27 mei starten de werkzaamheden
voor de keerlus (bij Hoofdweg 25) en deze zijn op 26 juli afgerond. Inclusief het maken van een
haltevoorziening met abri (bushokje) en een fietsenstalling. Het fietspad wordt, in verband met de
verkeersveiligheid, om de keervoorziening heen aangebracht. U heeft deze info reeds ontvangen via
de email.
 
Als de website van DVS wordt geopend komt bij enkele inwoners de boodschap: “je verbinding is niet
privé”. Deze boodschap heeft geen gevolgen. Een mogelijke tip: check of het adres DVS klopt. Het
juiste adres is: https://dorpsverenigingscharmer.jouwweb.nl/
Het bestuur DVS denkt na over een mogelijke andere website.
 
Feest Dorpsvereniging 40 jaar
Er is een afwisselend programma voor alle inwoners van Scharmer. Het feest wordt gehouden op
zaterdag 14 september 2019,  de inloop is tussen 16.00 en 17.00 uur. Er wordt gezorgd voor vertier,
eten en muziek.
 
Financiën
De contributie voor 2020 blijft gelijk.
De kascommissie stelt de aanwezigen voor het bestuur decharge te verlenen. De aanwezigen
stemmen hiermee in en onder applaus wordt decharge verleend aan het bestuur.
 
Bestuursverkiezingen
Irene Buitenhuis en Jurrie Guichelaar worden bedankt voor hun inzet en werkzaamheden. Albert
Bakker en Christine Hillemans treden toe tot het bestuur.
 
Rondje commissies
- Energie en Internet:
   De commissie is van plan in het najaar, oktober, een energiemarkt te houden met o.a. als
   aandachtspunten: zonnepanelen en pelletkachels. De Firma Gaslijn is uitgenodigd
   (advisering o.a. warmtepompen) en ook een isolatiebedrijf wordt uitgenodigd.
- Rondje Scharmer:
  Op 29 juni is het tweede rondje Scharmer, we nodigen dan een of twee sprekers uit
  afkomstig uit Scharmer en Jakob Bekkema zal weer voor de maaltijd zorgen.
- Gezondheid:
   Een aanvraag voor een openbare AED wordt gedaan bij HartslagNu. Dit geeft een basis
   subsidie van € 1.000 als daarna een crowdfunding actie gestart wordt. Deze
   crowdfunding actie wordt binnenkort gestart. Als deze openbare AED er is wordt deze
   gehangen halverwege het dorp. Met Jakob Bekkema wordt overlegd of “zijn” AED buiten
   in een houten kast gehangen kan worden. Gezond Bewegen:
   Mogelijkheden worden onderzocht om rond de plas betere wandel-
  en fietsmogelijkheden te creëren en een fitnessfaciliteiten op het zandstrandje achter de
  plas te creëren (autobanden). Infoborden: Mogelijkheden om iedereen te informeren over de natuur in Scharmer worden onderzocht.
 
 

Uitnodiging: ALGEMENE LEDENVERGADERING – 21 mei 2019

 

Graag nodigen wij u hierbij uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering:

 

·         Datum:    dinsdag 21 mei 2019

·         Tijd:           20.00 uur

·         Plaats:     't hof van Scharmer.

 

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 29 mei 2018
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie en verkiezing
  7. Bestuursverkiezing:                                                                                                                                                                                                                                                                   - aftredend en niet herkiesbaar zijn: Irene Buitenhuis en Jurrie Guichelaar                                                                                                                                     - het bestuur stelt Christine  Hillemans en Albert Bakker kandidaat.                                                                                                                                                     - tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering opgegeven bij de voorzitter, JK Ramm Hoofdweg 6, Scharmer,                  tel. 06-21516427
  8. Rondje commissies
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Na afloop spelen we als vanouds nog een aantal rondjes bingo, waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

                                      We zien u graag op 21 mei!