Beste leden van de Dorpsvereniging Scharmer,

De Algemene Ledenvergadering.
In de vorige nieuwsbrief heeft het bestuur aangekondigd de algemene vergadering dit jaar niet te laten doorgaan. Door het uitbreken van het Coronavirus zijn we nog steeds aan redelijk strenge regels gebonden voor wat betreft de groepsgrootte binnen.
Geen enkel lid heeft aan het bestuur gevraagd deze vergadering wel te organiseren. Het bestuur ziet dit als een blijk van vertrouwen en bedankt de leden hiervoor.

Informatie voor de op deze wijze te houden Algemene Vergadering van de Dorpsvereniging Scharmer 2020.
- Een digitale welkom voor de laatste keer door de voorzitter Jan Ramm.
- Notulen van de algemene vergadering d.d. 21 mei 2019 (bijlage1)
- Inhoudelijk jaarverslag 2019/2020 (bijlage2)
- Exploitatieoverzicht 2019-2020 (bijlage3)
- Balans 2019-2020 (bijlage4)
- De leden van de kascommissie (Jan Visscher en Jos Hillemans) hebben de penningmeester en het bestuur schriftelijk decharge verleend.    Jan Visscher heeft afscheid van de kascommissie genomen en is bedankt door de penningmeester voor zijn inzet.
- Kascommissie: Volgend jaar zijn Jos Hillemans en Jakob Bekkema leden van de kascommissie. Het bestuur zoekt een reserve lid voor de        kascommissie, die bereid is om in 2021 lid te worden van de kascommissie. Kandidaten kunnen dit aangeven via redactiedvs@live.nl.
- Bestuursverkiezing
     . Jan Ramm is aftredend en niet herkiesbaar. Als bestuur hebben we Jan bedankt voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van het bestuur        en als boegbeeld van het dorp.
    .  Bram Bos wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Omdat de statuten een                         bestuur van zeven personen aangeeft en het prettig is om een voltallig bestuur te hebben, heeft het bestuur gemeend Bram Bos per                 ingang van 15 juni 2020 te benoemen als bestuurslid. We gaan ervan uit dat jullie zich in dit besluit kunnen vinden.
- Vaststelling contributie 2020/2021
     Voorstel van het bestuur: de huidige contributie te handhaven, € 9 per gezin en € 4,50 voor een alleenstaande.
- Begroting 2020-2021 (bijlage5).
- Sluiting.

De rondvraag hebben we dit jaar maar achterwege gelaten.
Maar hebben jullie tips, aanvullingen, opmerkingen, mail ze naar redactiedvs@live.nl.

We hopen na september de activiteiten van de Dorpsvereniging weer op te kunnen pakken.
We wensen jullie allen een goede, fijne en gezonde zomervakantie.
Tot ziens.

 

De genoemde bijlagen kunt u downloaden:

 

20190522 Bijlage 1 Notulen Jaarvergadering DVS 2019
PDF – 271,6 KB 657 downloads
2020 Bijlage 2 Inhoudelijk Jaarverslag 2019 2020
PDF – 163,5 KB 627 downloads
2020 Bijlage 3 Exploitatieoverzicht 2019 2020
PDF – 166,0 KB 610 downloads
2020 Bijlage 4 Balans 2019 2020
PDF – 135,7 KB 675 downloads
2020 Bijlage 5 Begroting 2020 2021
PDF – 135,3 KB 643 downloads