• DVS is er voor jou en u.
  • Meewerken groot project.
  • Check de agenda 2023.
  • Check de Nieuwspagina!
  • Meld je aan voor de nieuwsbrief via website.

Nieuwspagina Scharmer

Verkeershinder Meerstad, Groningen en Julianaplein


Afsluiting pad rondom uitkijkpunt verbindingszone tot eind december 2023.

22-9-2023

Er zijn klachten binnengekomen over het wandelpad rondom het uitkijkpunt bij de verbindingszone bij de Scharmerplas. Het pad is vaak drassig. Dat komt doordat het gewicht van de uitkijkheuvel de grond onderaan opzij duwt. Daardoor ontstaat er aan de voet van de heuvel een ‘kuil’ waarin water blijft staan. In de laatste week van september/eerste week oktober gaan we dit herstellen. Na het grondwerk wordt het pad opnieuw ingezaaid. Het gras heeft tijd nodig om te groeien en een stevige zode te vormen. Daarom sluiten we het pad af tijdens de uitvoering van het werk tot aan eind december 2023.

Het betreft het gedeelte dat aangegeven staat op het bijgevoegde kaartje.  


Brainstormsessies over de toekomst van Scharmer

Onderwerp: brainstormsessies over de toekomst van Scharmer. Beste leden van de Dorpsvereniging Scharmer, We zijn, als bestuur, bezig de Dorpsvisie te actualiseren.

Wat is hiervoor de aanleiding?

- de werkgroep Noaberschap heeft in het voorjaar een enquête onder de inwoners van Scharmer gehouden, daar kwam een aantal leuke ideeën boven tafel, waar we graag verder met jullie vorm aan willen geven;

- er zijn de laatste periode meer gezinnen met kinderen in het dorp komen wonen;

- De Borgmeren onderzoekt momenteel naar het draagvlak in het dorp voor meer samenwerking met het dorp en activiteiten voor de inwoners van Scharmer, de bouw van bijzondere woningen en een meer recreatieve invulling van het park;

- de werkgroep verkeersveiligheid heeft een aantal verbeterpunten geïnventariseerd, is de inventarisatie volledig, missen jullie nog onderwerpen;

- een werkgroep in het dorp onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een natuurspeelplaats voor kinderen en een beweegtuin voor iedereen;

EN..

- de gemeente Midden-Groningen heeft momenteel incidentele subsidie om mooie plannen van de dorpen zelf financieel te ondersteunen.

Wij, als bestuur, e willen graag zoveel mogelijk ideeën, standpunten, meningen van jullie verzamelen. Maar we zijn ook benieuwd naar de bereidheid van jullie om voor een incidentele klus je handen uit de mouwen te steken.

Daarom organiseert het bestuur vier brainstormavonden in de keet van de gemeente. Alle

avonden beginnen om 19.30 en duren tot ongeveer 21.30. De keet staat in de Herenlaan tegenover huisnummer twee.

De avonden hebben een hoofdthema, maar alle thema’s houden verband met elkaar. Als je het hebt over activiteiten voor ouderen en /of jongeren in de Borgmeren, heeft dat mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid rond het park. Is een natuurspeelplaats voor kinderen een leuk idee, waar zou die dan kunnen komen en heeft dit gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Voor de volgende avonden zoeken we enthousiaste meedenkers en meepraters.

Maandag 11 september over de samenwerking met De Borgmeren
Dinsdag 12 september over verkeersveiligheid

Woensdag 13 september over jeugdactiviteiten
Donderdag 14 september over Noaberschap.

Denk mee, doe mee en geef je op via de email: info@dorpsverenigingscharmer. Hieronder een aantal gespreksonderwerpen, maar we beginnen met jullie ideeën over hoe we het doel van de huidige dorpsvisie kunnen behouden en/of versterken.

Doel van de Dorpsvisie Scharmer (vastgesteld in de Algemene ledenvergadering 2021) Scharmer leefbaar, veilig en dynamisch houden voor en door al haar inwoners.

De kleinschaligheid en rust van het dorp blijven behouden, maar ook de vitaliteit van het dorp in stand houden en/of versterken. Inwoners hebben ‘noaberschap’ en de gedachte “samen kunnen we meer dan alleen” hoog in het vaandel staan.

De strategie Scharmer kan alleen leefbaar, veilig en dynamisch gehouden worden als inwoners elkaar kennen en zelf een actieve rol vervullen in het ontwikkelen, op peil houden en verbeteren van deze leefbaarheid, veiligheid, dynamiek en communicatie. Inwoners blijven zich actief informeren over wat er speelt in het dorp en hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan de visie.

Verkeersveiligheid

• Kruising Hoofdweg, Laan de Kruisheren, Woudbloemlaan.

• Kruising Hoofdweg, Herenlaan

• Kruising Hoofdweg, ingang Borgmeren

• Fietspaden, die ook door wandelaars wordt gebruikt

• Hard rijdend verkeer Hoofdweg

• Dubbelparkeren Hoofdweg

• Wat missen jullie?

Jeugd

• Natuurspeelplaats: wat, waar? In combinatie met? Beweegtuin?

• Kinderactiviteiten, welke en de organisatie daarvan

• Jeugdactiviteiten, welke en de organisatie ervan

• Toekomstig wonen, ???

• Wat missen jullie?

De Borgmeren

• Samenwerking tussen De Borgmeren en het dorp: zwemmen, gezamenlijke maaltijden en/of koken, vrijdagavond café, klaverjas, toneel

• Meer recreatieve functie: jeu de boule, speeltuin, wateractiviteiten

• Woningen

• Wat missen jullie?

Noaberschap

• Activiteiten: er zijn verschillende (momenteel slapende) apps voor wandelen, cultuur, handwerkapp

• Samenwerking tussen De Borgmeren en het dorp: zwemmen, gezamenlijke maaltijden en/of koken, vrijdagavond café, klaverjas, toneel, jeu de boule, speeltuin, wateractiviteiten

• Beweegtuin: wat, waar? In combinatie met?

• Andere wijze van wonen in Scharmer

• Wat missen jullie?


Project: Inwoners van Scharmer ontmoeten en bewegen, jong en oud

Voor dit project Scharmer hebben we een aparte werkgroep opgericht, met ook een aantal leden, die lid zijn van de Dorpsvereniging Scharmer. We willen het project realiseren onder de vlag van de
Dorpsvereniging (om extra kosten te voorkomen bv bankkosten, KvK kosten).
Situatie Scharmer
We hebben verschillende actieve werkgroepen in Scharmer, maar geen dorpshuis. In het dorp is wel horeca met consumpties tegen commerciële prijzen. Spontaan ontmoeten is daardoor lastig.
De laatste jaren zijn veel jonge mensen met kinderen in Scharmer komen wonen. Met Pasen hebben we nu twee keer een grote activiteit gehad, waar veel van onze leden met kinderen aan deelnamen
(georganiseerd door de werkgroep jeugd). We hebben ook aandacht voor ouderen (noaberschapwerkgroep), elke eerste maandagochtend van de maand komen ouderen bijeen.
Aanleiding
1. Scharmer heeft een dorpsvisie, met de leden gebrainstormd tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst 2019 en door de leden vastgesteld in de ALV van 2019 en bijgesteld in 2021 (bijlage);
2. Tijdens de ALV 2022 is met de leden gebrainstormd over de toekomst van Scharmer, waarin onder andere de reparatie van de steiger en meer bewegen is genoemd;
3. De werkgroep Noaberschap heeft dit voorjaar een enquête opgesteld, inwoners van Scharmer hebben deze ingevuld en de uitkomsten zijn o.a. meer bewegen voor jong en oud, zwemmen en een speeltuin voor de jongere kinderen.
Ons project: een ontmoetingsplek voor jong en oud.
Bij de “Borgmeren”, de kant van de Cascadeborg Harkstede, is een steiger aan het water. Deze steiger (eigendom van de Dorpsverenigingen Harkstede en Scharmer) heeft een opknapbeurt nodig.
We hebben hiervoor een begroting ingediend bij Linda Veenstra, onze gebiedsregisseur MG. Rond de steiger willen we graag een klein strandje realiseren. Op 13 juni vergadert de werkgroep MG
hierover. Na 1 juli hopen we dat er geld is van MG en voldoende menskracht uit Harkstede en Scharmer om dit voor de grote vakantie op te knappen o.l.v. Henk de Jong.
Rond dit gebied hebben we het plan opgevat om een beweegtuin en een natuurspeeltuin voor jong en oud te creëren. Dit geheel willen we omzomen door bankjes (overdekt) en een grote notenboom
(schaduw). Daarnaast fruitbomen en een bloemenweide (deze bloemenweide is al met eigen middelen ingezaaid), zodat we een pluktuin krijgen voor de bewoners van Scharmer. Vanuit dit
ontmoetingspunt kunnen ook wandelingen en fietstochten gestart worden, door de bewoners zelf geïnitieerd.
We brengen zo de jonge kinderen, jongeren en ouderen bijeen, met voor alle groepen een aantrekkelijk aanbod.
Stand van zaken: we hebben…
 een bloemenrand met zaad van ANLS (agrarische natuur en landschap Slochteren) ingezaaid;
 een bezoek gebracht aan de beweegtuin in Leermens en willen contacten gaan leggen Norwell;
 een plan gemaakt voor de natuurspeeltuin;
 een overzicht welke fruitbomen geschikt zijn voor dit project;

 een overzicht gemaakt van meerdere subsidiemogelijkheden: NPG, NAM, Menzis, provincie Groningen, Google Foundation, loket Leefbaarheid, eigen bijdrage dorpsgenoten;
 een indicatie van de kosten die dit plan gaat kosten.

Communicatie
 Op 8 mei hebben we dit plan besproken met de dorpsverenigingen Harkstede en Woudbloem
 Op 11 mei met de projectgroep gemeente Midden-Groningen, met o.a. Jolanda Jansen en Linda Veenstra
 Op 5 juni hebben we met Linda Veenstra en Evert Loorbach (gemeente MG) een bezoek gebracht aan het gebied en groen licht gekregen om verder met dit plan te gaan
 Op 6 juni heeft de voorzitter van de Vereniging Eigenaars Cascadeborg een uitnodiging van ons ontvangen om met ons in gesprek te gaan. Het was een constructief gesprek. We zijn daarna uitgenodigd door het bestuur van de Vereniging. Tijdens dit gesprek is gesproken over alternatieven.
 Op 7 juni hebben we een gesprek gehad met Jakob Bekkema, eigenaar van ’t Hof van Scharmer, omdat het plan is om dit project achter hun terrein te realiseren. Jakob stond positief tegenover dit idee
 Op 10 juni zijn de bewoners van de Herenlaan geïnformeerd over de plannen en dat tijdens de ALV een toelichting wordt gegeven
 In juni bespreken we dit project op de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging Scharmer, om alle leden mee te nemen met het plan, suggesties te vragen en meedenkers en meewerkers te werven voor het realiseren van dit plan
 Op 8 juli zijn we aanwezig op de tweede inspiratiemiddag van de Borgmeren
 In juni/juli willen we in overleg met de Vereniging Groninger Dorpen over het verder aanscherpen van de dorpsvisie en een offerte vragen (die voorgelegd en goedgekeurd moet worden door de gemeente MG). Na de ALV willen we het plan verder gaan concretiseren via brainstromsessies met de inwoners Scharmer. We kunnen gebruik maken van de keet van de gemeente MG. Deze keet willen we
plaatsten bij de steiger. Inwoners van Scharmer worden gevraagd en/of kunnen intekenen op deze avonden.
Voorstel: Thema’s voor het aanscherpen dorpsvisie Scharmer. Data vastleggen op bestuursvergadering 19 juni. Daarna de keet aanvragen.
Ontwikkeling Meerstad: Fransien Haagsma, Anke van Duren (voorzitter dorpsvereniging Harkstede),
Ontwikkeling de Borgmeren: Jeroen van Dijk, Bram Bos en Bieneke Albertema
Steiger: Henk de Jong
Verkeersveiligheid: Carin Begeman, Simone Wubs (werkgroep verkeersveiligheid)
Uitkomsten werkgroep Noaberschap: Christine Hillemans, Koba Bleeker (werkgroep Noaberschap)

Christine Hillemans,
Namens het bestuur van de Dorpsvereniging Scharmer


Team Scharmer is 2e geworden in hun pool met de stratenvolleybalwedstrijden van Doles afgelopen Zaterdag 1 juli 2023.


Rode beuk ingepakt

Op woensdag 26 april zag ik twee mannen in een hoogwerker op de begraafplaats van Scharmer, naast ons huis. Zij waren bezig bij de overgebleven oude rode beuk die bij de ingang staat. Toen ze in het bakje weer naar beneden gekomen waren, vroeg ik hen wat zij aan het doen waren.

Boomverzorger Jarno ter Veld uit Harkstede vertelde dat hij samen met zijn collega de stam had omwikkeld met jutedoek. Daardoor schijnt er minder zonlicht op. Hij legde uit dat de bast van een beuk betrekkelijk dun is. Als de zon erop schijnt, krijgt de bast ‘zonnebrand’. Gevolg is dat de buitenkant er wit uitgeslagen en gebarsten uitziet. De behandeling met het doek was nodig omdat de andere oude rode beuk die bij de ingang stond, kortgeleden gekapt is. Die boom hield de zon tegen voor zijn ‘buurman’, maar er zat zwam in. Daardoor bestond het risico dat deze boom bij harde wind omver zou waaien.

Jarno vertelde dat de stobbe van de gekapte boom blijft staan. De zwam die daaraan zit, is nog goed zichtbaar. Deze is overigens niet ‘besmettelijk’. De schimmel die de zwam

veroorzaakt, zit gewoon in de grond. Het jutedoek zal na verloop van tijd vanzelf vergaan. In de tussentijd is de bast dan gewend geraakt aan het zonlicht.

De PKN kerk in Harkstede is eigenaar van de begraafplaats en heeft opdracht gegeven voor het kappen van de ene beuk en het inpakken van de andere. Erg jammer dat één van de twee monumentale bomen bij de ingang er niet meer is, maar laten we hopen dat de andere door de speciale behandeling nog een flink aantal jaren meegaat.

Fenna Moene

Hoofdweg 104


Geschreven door Eva Paapst uit Siddeburen en voorgedragen door Robbin van Prooijen

Hoe voel je je?

 

Hoe voel je je?

Hetzelfde antwoord dreunde in hun oren.

Luider, zo hoorbaar, zoals nooit tevoren.

Ik heb je lief, zo lief, zo dierbaar.

Samen zo sterk, maar nog steeds zo ongelofelijk breekbaar.

 

Hoe voel je je?

Je lippen hoefden geen woorden te vormen,

We wisten allemaal wat het antwoord zou worden,

Niet in vormen te vatten, geen kleuren, zo grijs.

Ze vertelden jullie allemaal:

“Dit is het paradijs.”

 

De roodgeverfde vloer, de bittere gezichten.

De tranen in hun ogen, de nieuwgevonden plichten.

De mensen die gingen vechten, voor iedereen, allemaal.

De mensen die gingen sterven, voor hun, niet eens:

Een galgenmaal.

 

Je emoties zijn volgelopen.

De grond trekt aan je voeten.

Het einde is nabij.

Maar hey, eigenlijk, na alles wat ik net zei,

Hoe voel je je?

 

Hoe voel je je?

Ben je al zat van de herhaling?

Elke dag hoorden ze luid in hun oren,

Het antwoord wat niemand meer hoefde te horen.

Een simpele vraag.
Een simpeler teken.

De woorden werden zo vaak herhaald,

Ze zullen het nooit meer vergeten.

 

Hoe voel je je?

Geschreven door Eva Paapst uit Siddeburen en voorgedragen door Robbin van Prooijen

In deze wagon.

 

Angst hangt in de lucht,

Een terrein van ellende,

Niks meer dan duisternis,

In deze wagon.

 

Ze snakken naar adem,

Er is te weinig lucht,

Niks meer dan pijn,

In deze wagon.

 

Ik sterf liever in je armen,

De tijd tikt zo sloom,

Niks meer dan liefde,

In deze wagon.

 

Denk terug aan mijn jeugd,

De betere tijden,

Niks meer dan verdriet,

In deze wagon.

 

We leven in het nu,

We denken aan het verleden,

Niks meer dan loze woorden,

In deze wagon.

 

Toch is iedereen stil,

Ondanks al onze wensen,

Niks meer dan alles,

In deze wagon.

 

Maar in deze wagon,

Was zo veel meer dan duisternis,

Zo veel meer dan pijn,

Zo veel meer dan liefde,

Zo veel meer dan verdriet,

Zo veel meer dan loze woorden,

En zo veel meer dan alles.

 

Respect was hun nooit getoond,

Huilend met roodgeverfde assen beloont.

Niks meer dan, maar zo veel tegelijk:


Vanmorgen 4 mei 2023 zijn er bloemen gelegd bij de stolpersteine namens de dorpsverenigingen van Scharmer en Woudbloem.


28-4-2023

Bericht van de klaverjas club.

Op de avond van konings kaarten in Harkstede zijn we als 2e geëindigd, er deden 4 clubs mee. Ook eindigde Albert bakker individueel als 2 e met 5361 punten uit een groep van 64 kaarters .


31-12-2022

Verslag bewonersavond in de Borgmeren 2023.

(update 16-4-2023)

Onderwerpen park Borgmeren

- ontwikkelingen op het park;

- ontwikkelingen in de omgeving;

- zorgen die er zijn;

- kansen die er liggen;

- wensen die er zijn op het gebied van wonen en recreatie.

Bewonersavond 9 Februari 2023 1
PDF – 423,3 KB 62 downloads

Uw dorp of wijk – wie is uw dorps- of wijkwethouder en bij wie kunt u terecht voor hulp bij een idee of een plan?

Alle 37 dorpen en wijken hebben een vaste dorps- of wijkwethouder en een gebiedsregisseur. Op de website van de gemeente staat nu per wijk en dorp wie dat zijn. U leest daar ook met wie u contact kunt zoeken voor hulp bij een idee of plan. Er staat een verwijzing naar de website van Actieve Dorpen om u op weg te helpen. U ziet voorbeelden en krijgt tips. Kijk voor meer informatie op: https://www.midden-groningen.nl/uw-dorp-wijk.


31-1-2023

Samen verantwoordelijk voor het riool. Riool verstopt? Bel de gemeente!

 De gemeente zorgt ervoor dat iedereen gebruik kan maken van het riool. U betaalt rioolheffing om daarvan gebruik te kunnen maken. Als gebruiker van het riool moet u het riool zo gebruiken dat het niet verstopt raakt. Het riool is alleen geschikt voor (regen)water, ontlasting, toiletpapier en alles wat door een zeefje kan. Gooi dus geen vochtige doekjes, schoonmaakdoekjes, medicijnen, (frituur)vet of olie in het toilet. Dan raakt het snel verstopt.

Gemeente lost rioolverstopping op gemeentelijk terrein gratis op

Heeft u overlast door water of stank of hoort u borrelende geluiden? Dan heeft u misschien een rioolprobleem. Verstoppingen op gemeentelijk terrein los de gemeente gratis voor u op. Verstoppingen op eigen terrein moet u zelf oplossen. Of uw verstopping op gemeentelijk of op eigen terrein zit, ziet u aan het ontstoppingsstuk. Die zit meestal op de grens van uw grond naar gemeentelijke grond.

  • Ontstoppingsstuk vol water? > verstopping op gemeentelijk terrein
  • Ontstoppingsstuk leeg? > verstopping op eigen terrein

Bel de gemeente!

De gemeente weet van veel huizen waar het ontstoppingsstuk zit. Een rioolverstopping meldt u bij de gemeente. Wij zijn 24 uur per dag en in het weekend bereikbaar voor vragen en meldingen over rioolverstoppingen. U kunt ons bellen op 0598 – 37 37 37.

Gemeente vergoedt geen kosten riool- of ontstoppingsbedrijven

Neem niet meteen contact op met een riool- of ontstoppingsbedrijf. Kijk eerst waar de verstopping zit. De gemeente vergoedt nooit kosten voor het opgraven, schoonmaken, ontstoppen, repareren van het riool of camera-inspecties. Ook niet als blijkt dat de verstopping op gemeentelijk terrein zat.

Als de verstopping op gemeentelijke grond zit en u kosten heeft gemaakt voor het opgraven van het ontstoppingsstuk, vergoedt de gemeente deze kosten tot € 100,-. Als blijkt dat de verstopping komt door verkeerd gebruik van het riool door de bewoner worden deze kosten niet vergoed.

Kijk voor meer informatie op: https://www.midden-groningen.nl/rioolverstopping


27-1-2023

Omwonenden Skaeve Huse locatie zeggen vertrouwen op in gemeente

 Aan de Hoofdweg in Harkstede is de gemeente Groningen voornemens de woonvorm Skaeve Huse te realiseren. Na de zoveelste teleurstelling over de gebrekkige wijze waarop het participatieproces is verlopen, zeggen de omwonenden in een brief aan de gemeente nu het vertrouwen op. Omwonenden ervaren het als teleurstellend dat de politieke angst een slecht besluit te keren groter is dan de wil te heroverwegen. Nu alle democratische wegen zijn doodgelopen rest hen alleen nog de gang naar de rechter.

Al sinds september 2020 zijn omwonenden met de gemeente in gesprek over de voorgenomen locatie aan de Hoofdweg. Een deugdelijk locatie-onderzoek ontbreekt en uit WOB-stukken blijkt dat de financiële prikkel leidend is geweest voor de locatie aan de Hoofdweg.

 Bezwaren breed gedeeld
De buurt staat niet alleen in zijn bewaren. Een rapport van het onafhankelijke onderzoeksbureau Breuer en Intraval wees op kritische risico’s, de volledige oppositie heeft zich tegen het plan uitgesproken en kritische kanttekeningen geplaatst en ook de aangrenzende gemeente Midden-Groningen stuurde een brief waarin zij zich uitspraken tegen het voorgenomen besluit.

Ook de deelnemende partners in het project zijn niet onverdeeld positief. In een sessie met de gemeenteraad eind 2021 gaf ook de zorgpartij aan, dat de locatie aan de Hoofdweg niet de voorkeur had.

Nu de rijkssubsidie dreigt te verlopen, wordt echter toch overgegaan tot het aanvragen van de omgevingsvergunning.

 Ontsluitingsweg Meerstad

In 2022 bleek dat de locatie ook in beeld is voor de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg van Meerstad naar de A7. De inrichting van het terrein voor de Skaeve Huse doorkruist deze plannen grotendeels en sessies met omwonenden vanuit Meerstad. Hierdoor ontstaat nog meer onzekerheid voor omwonenden over hun woonomgeving. 

Geen convenant

In januari 2022 is een ondersteuner aangesteld om het inspraakproces tussen omwonenden en gemeente te verbeteren en te werken aan het herstel van vertrouwen. Dit zou onder andere een convenant moeten opleveren waarin afspraken tussen gemeente en omwonenden konden worden vastgelegd. Dit convenant is echter nog niet gerealiseerd, ondanks de schriftelijke toezegging van de wethouder dat het in juni 2022 zou worden aangeleverd. Dit is slechts één voorbeeld waarin gemeentelijke toezeggingen niet zijn nagekomen en waar participatie van omwonenden is gefrustreerd en gemarginaliseerd.


8-1-2023

Nij-joarsklokje en stamppotbuffet met quiz was een succes.

Zo'n 50 mensen hebben deelgenomen aan de grote kennis quiz van Scharmer. We werden door Fransien en Carin bevraagt over uiteenlopende zaken die met Scharmer te maken hebben.  Erg leerzaam! Vooraf heeft iedereen elkaar een goed 2023 toegewenst onder het genot van een drankje.

Daarna konden we aanschuiven aan het overheerlijk stamppotbuffet klaargemaakt door Jakob.

De Quiz is hier te downloaden en op deze site staat uitgelegd hoe u de Quiz op uw eigen pc of mac kan afspelen. Als je al Office 365 hebt is deze direct afspeelbaar. Je kan ook via Google presentaties afspelen. De Quiz word dan automatisch gedownload. Klik daarna op de knop: Diavoorstelling.

Quiz Nij Joarsklokje
PPSX bestand – 14,6 MB 89 downloads

Uitnodiging informatieavond 25 oktober 2022

Op dinsdag 25 oktober van 19.30 tot 21.00 uur is er een informatieavond over de nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg te Harkstede GN. Deze avond wordt gehouden in partyboerderij  ’t Hof van Scharmer’ aan de Hoofdweg 68, in Scharmer.

 Tijdens deze avond vertellen de betrokken zorginstellingen, woningcorporatie Lefier en de gemeente Groningen, wat zij met uw inspraakreacties hebben gedaan. Hoe deze een plek hebben gekregen in het Inrichtingsplan van het terrein en in het Sociaal Beheersplan. In het Sociaal Beheersplan staan maatregelen en afspraken hoe wij overlast kunnen beperken.

Deze stukken vindt u uiterlijk op 21 oktober op de gemeentelijke website. Verder licht de gemeente het vervolgproces toe, zoals de vergunningaanvraag.

 U vindt meer informatie over de nieuwe woonvorm op: https://gemeente.groningen.nl/nieuwe-woonvorm-aan-hoofdweg

 

Aanvulling: 2 afgevaardigden van het bestuur DVS zijn op deze avond aanwezig geweest. We hebben niets nieuws gehoord en gezien dan dat ook op de genoemde website staat.


Omgevingsvisie

In 2023 komen alle regels over de omgeving waarin we wonen, werken en samenleven samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. De omgevingswet gaat over wat ‘buiten’ te zien, voelen, ruiken en horen is. Bijvoorbeeld: het bouwen of slopen van een gebouw, de wegen, het milieu en de natuur. Daarvoor ontwikkelt de gemeente Midden-Groningen nu een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie komt tot stand met input van de wensen van de inwoners van Midden-Groningen. De Omgevingsvisie wordt in de eerste helft van 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Als iemand dan toestemming vraagt voor bijvoorbeeld een evenement, een wind- of zonnepark of het verbouwen van de woning, kijkt de gemeente of het past in de Omgevingsvisie. Afgelopen maandagavond was in ‘t Hof van Scharmer een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Midden-Groningen, voor de dorpen Waterhuizen, Westerbroek, Harkstede, Woudbloem en Scharmer. Er was niemand uit Waterhuizen aanwezig, maar ook de belangstelling vanuit Scharmer was minimaal. Toch is het belangrijk dat de gemeente ook uit Scharmer “geluiden” krijgt. Inwoners uit Westerbroek en Woudbloem gaven duidelijk aan het landelijk karakter te willen behouden, fietspaden voor schoolgaande kinderen belangrijk te vinden en alleen kleine bedrijfjes binnen de dorpskernen te willen. Als de gemeente geen enkele reactie uit Scharmer ontvangt weet de gemeente ook niet wat wij als inwoners wel of niet vinden. Je kunt nu nog de vragenlijst voor de Omgevingsvisie voor onze gemeente invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten en kan tot 10 oktober 2022.
Ga naar www.midden-groningen.nl/omgevingsvisie en klik op de button: vragenlijst.
Mijn advies: doen!
Christine Hillemans.


Meerstad Resultaten 1 E Online Sessie Harkstede Scharmer
PDF – 3,0 MB 265 downloads

Klik hier voor de enquête.Nieuwe uitbreiding Meerstad

Tijdens onze laatste bijeenkomst eind september bleken er vragen te zijn over de werkzaamheden in het gebied rondom Hoofdlaan-Kooilaan-Pilotenweg.

Op bijgevoegde kaart staan de grote werkzaamheden van de komende periode weergegeven.
Meer info: Bureau Meerstad.